Fruktträdskräfta (Nectria galligena Bres.) är en svampsjukdom som sprids genom sporer och orsakar röta på stam och grenverk hos många lövträd bl.a. äppel- och päronträd. Den kan även ge skador på frukten om det regnar i anslutning till skörd.

Sjukdomen finns i de tempererade odlingsområdena i hela världen.Unga träd på svaga grundstammar är mest utsatta då svampen snabbt kan omringa stammen och döda trädet. En studie visade en förlust på 5-10% av de unga träden. Enligt intervjuer med svenska odlare är det vanligt med upp till 10% angripna träd och även 70% angripna träd har förekommit i något äldre planteringar. Upp till 40% av träden kan behöva kasseras.

Att ersätta träd i befintliga frukträd är mycket kostsamt och tidskrävande. I extrema fall har hela trädgårdar blivit smittade och kasserats.

Inkörsportar Infektion av fruktträdskräfta sker genom sår orsakade av t.ex. felaktigbeskärning, hagel, frost, insekter som t.ex. blodlus eller naturliga sprickor vid t.ex. bladfall, knopp-sprickning  och i grenklykor.

Andra sjukdomar som t.ex. skorv och Monilia (blom- och grentorka) kan vara inkörs-portar.Infektion sker ofta vid bladfal loch knoppsprickning men en del av angrep-pen som syns först efter knoppsprickning kan bero på en infektion som skedde redan hösten innan. En inventering av fruktträdskräfta utförd av SLU under 2009 på yrkesodlingar tyder på att sprickor som uppstår där luftrötter växer ut också är en inkörsport. Det finns tecken på att träd som fäller löven senare på hösten klarar sig bättre undan angreppen.

En allvarlig sjukdom som angriper ca 107 växtarter

•Orsakas av svampen Neonectria ditissima (Nectria galligena)

•Angriper sidogrenar och huvudstam

•Har en latent period på ca 3‐5år

•Angriper sidogrenar och huvudstam

•Smittan sprids via luften och med regnstänk från de smittadeäppelträd till de friska

•Även andra träd, som växer i läplanteringarna, kan spridasjukdomen Fruktträdskräfta (European canker)

•Svampen använder sig av båda, ascosporer (mest höst och vinter)och konidia (sommar) för att angripa träd

• Skadar sidogrenar och huvudstammen• Infektionen sprids via luften och via regnstänk

frukttradskräfta på stam

 

Åtgärder mot fruktträdskräfta

Välj motståndskraftiga sorter och/eller något mer kraftigväxande grundstam t.ex. Mark. Undvik att plantera lähäckar med mottagliga lövträd. Eliminera så långt som möjligt eventuella svampangrepp i lähäckar och träd inom minst 200 m avstånd, speciellt vid nyplantering. Beskär tidigt på säsongen samt högt ovanför knopparna för att minska risken för smitta23. Döende grenar (t.ex. p.g.a. frost eller skada) bör klippas bort. Lämna inte döda grenar och träd i odlingen då svampen kan fortsätta att smitta från dessa i över två år.

Med hjälp av gödsling försenas bladfallet. Man bör dock vara försiktig så att inte avmognaden försenas eftersom det kan minska övervintringsförmågan och därmed öka risken för frostskador som kan bli inkörsportar för svampen. Undvik att träden står länge i blöt jord genom dränera och genom att öka mullhalten i jorden. I de fall kemisk bekämpning används mot fruktträdskräfta bör det ske som brukligt på våren och hösten då infektionsrisken är hög.